Informatieplicht

Vrijwilligerswetgeving 

Vrijwilligers vormen de drijvende kracht achter vele sportclubs. Sinds de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilliger die op 1 augustus 2006 in werking is getreden, bestaat er nu een kader waar er een antwoord wordt gegeven op verschillende vragen die rond het vrijwilligerswerk bestonden.

TRT Hazewinkel heeft door deze wetgeving een informatieplicht ten aanzien van de vrijwilligers. 

Gegevens van de sportclub 

TRT Hazewinkel

Beenhouwerstraat 25
2830 Heindonk 
015 27 21 76
info@trt-hazewinkel.be
juridisch statuut: VZW (vereniging zonder winstoogmerk)

Verzekering

De Vlaamse Roeiliga heeft een verzekering afgesloten (polis L.O. 1.121.264 C - B.A. 1.121.265) voor vrijwilligers die zeer occasioneel meehelpen in uw roeivereniging, dit wel zeggen maximum een 2 à 3 tal keren per jaar. Het betreft personen, niet aangesloten bij de Vlaamse Roeiliga, die, buiten een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling, onbezoldigd en onverplicht vrijwilligerswerk verrichten ten behoeve van de VRL of zijn aangesloten clubs. Opgelet, de vrijwilligers die op regelmatige basis meehelpen dienen een B vergunning aan te vragen. 

Geheimhoudingsplicht

De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek. 
Art. 458 SW: Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te zetten naar euro).